#MOTORRAD Közösség

Ne maradj le semmiről: a legfrissebb akciók, ajánlatok, termékek, képek, videók, információk a Suzuki Motorrad és a Ducati Motorrad Facebook oldalán!

BODIS kipufogók

Minőségi BODIS sporkipufogók gyönyörű kinézettel, hangzással! Akár egyedi igényeket is kiszolgálunk!

HifloFiltro lég- és olajszűrő kereső


Kattints a képre, válaszd ki a motorodat, majd másold a szűrőd cikkszámát a fenti Keresőnkbe!

Fékbetét kereső

Gyári vagy minőségi utángyártott (EBC, SBS) fékbetétet (féktárcsát stb.) keresel? Írj nekünk az alkatresz@motorradszerviz.hu címre (típus, évjárat), és mi azonnal küldjük a választ az árral, szállítási idővel!

JT lánc és lánckerék kereső


Kattints a képre, válaszd ki a motorodat, és írd be a kívánt termék cikkszámát a fenti Keresőnkbe!

Bridgestone motorgumik

TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Az ország egész területére, a raktáron lévő termékek 2 napon belül megérkeznek! A sztenderd postaköltség  1.680Ft

Hírlevél
Termék részletek


ECSTAR Premium full szintetikus motorolaj 10W-40

ECSTAR Premium full szintetikus motorolaj 10W-40
7 624 Ft

Kifejezetten SUZUKI motorkerékpárokra fejlesztett prémium minőségű olaj.

 • BIZTONSÁGI ADDATLAP
  az 1907/2006/EK rendelet szerint

  Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki
  ECSTAR PREMIUM FS 10W

  Kiadás kelte: 2016. 11. 29. Változat: 1. Felülvizsgálat: –  1. . SZAKASZ: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító
  Kereskedelmi elnevezés Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD
  MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki ECSTAR PREMIUM FS 10W
  Anyag/Keverék Keverék

  1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
  Azonosított felhasználás (ok): Gépolaj.
  SU3 – Ipari gyártás (mind)
  PC1 – Ragasztó- és szigetelőanyagok
  PROC20 – Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása
  ERC12a – Árucikkek feldolgozása ipari telephelyen alacsony kibocsátással AC2 – Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek

  1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
  Forgalmazó: Magyar Suzuki Zrt.
  cím: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.
  telefon: +36 33 541 100 (központ)
  +36 33 541 271 (pótalkatrész csoport)
  fax: +36 33 510 585 (pótalkatrész csoport)
  e-mail: spare@suzuki.hu (pótalkatrész csoport)

  1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
  Tel.: (1) 476-6464
  24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)


  2. . SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
  1272/2008/EK rendelet szerint:
  Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

  Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki
  ECSTAR PREMIUM FS 10W

  Kiadás kelte: 2016. 11. 29. Változat: 1. Felülvizsgálat: –  2.2. Címkézési elemek

  1272/2008/EK rendelet szerint: Piktogram: –
  Figyelmeztetés: – Figyelmeztető mondatok: –
  Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: – Kiegészítő veszélyességi információ: – Egyéb információk: –

  2.3. Egyéb veszélyek
  A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.


  3. . SZAKASZ: Összetétel/ összetevőkre vonatkozó információk

  3.2. Keverékek
  Nem tartalmaz veszélyes összetevőt az 1272/2008/EK rendelet értelmében. Nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet
  XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt. Nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó (SVHC) összetevőt. Nem tartalmaz olyan összetevőt, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértéket állapítottak meg.


  4. . SZAKASZ: Elsősegély- nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
  Orvosi beavatkozás: Azonnali orvosi beavatkozás nem szükséges. Tartós tünetek esetén
  forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági adatlapot.
  Belégzés: A sérültet vigyük friss levegőre. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
  Lenyelés: TILOS HÁNYTATNI! Eszméletlen személynek tilos szájon át bármit is adni!
  Forduljunk orvoshoz!
  Bőr: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal azonnal mossuk le a szennyezett testfelületet. A szennyezett ruhát ki kell tisztítani használat előtt. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
  Szem: A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

  4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
  Belégzés: Különleges tünetek nem ismertek.
  Lenyelés: Különleges tünetek nem ismertek.
 • Cikkszám
  99000-22B37-001