ECSTAR R9000 full szintetikus motorolaj 10W-40
ECSTAR R9000 full szintetikus motorolaj 10W-40
4 990 Ft

ECSTAR R9000 full szintetikus motorolaj 10W-40

Kifejezetten SUZUKI motorkerékpárokra fejlesztett prémium minőségű olaj.

4 990 Ft
Részletek
BIZTONSÁGI ADDATLAP
az 1907/2006/EK rendelet szerint

Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki
ECSTAR PREMIUM FS 10W

Kiadás kelte: 2016. 11. 29. Változat: 1. Felülvizsgálat: –1. . SZAKASZ: Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító
Kereskedelmi elnevezés Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD
MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki ECSTAR PREMIUM FS 10W
Anyag/Keverék Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Azonosított felhasználás (ok): Gépolaj.
SU3 – Ipari gyártás (mind)
PC1 – Ragasztó- és szigetelőanyagok
PROC20 – Hő- és nyomásátadó folyadékok porlasztásos, foglalkozásszerű, ugyanakkor zárt rendszerekben való felhasználása
ERC12a – Árucikkek feldolgozása ipari telephelyen alacsony kibocsátással AC2 – Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Forgalmazó: Magyar Suzuki Zrt.
cím: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.
telefon: +36 33 541 100 (központ)
+36 33 541 271 (pótalkatrész csoport)
fax: +36 33 510 585 (pótalkatrész csoport)
e-mail: spare@suzuki.hu (pótalkatrész csoport)

1.4. Sürgősségi telefonszám Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: (1) 476-6464
24 órás ügyelet: 06 80 20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám)


2. . SZAKASZ: A veszély azonosítása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása
1272/2008/EK rendelet szerint:
Az 1272/2008/EK rendelet szerint nem minősül veszélyesnek.

Suzuki ECSTAR TYPE 04MA SJ 10W40 / Suzuki ECSTAR STANDARD MIN 10W40 / Suzuki ECSTAR ADVANCED SS 10W40 / Suzuki
ECSTAR PREMIUM FS 10W

Kiadás kelte: 2016. 11. 29. Változat: 1. Felülvizsgálat: –2.2. Címkézési elemek

1272/2008/EK rendelet szerint: Piktogram: –
Figyelmeztetés: – Figyelmeztető mondatok: –
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: – Kiegészítő veszélyességi információ: – Egyéb információk: –

2.3. Egyéb veszélyek
A PBT-, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.


3. . SZAKASZ: Összetétel/ összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek
Nem tartalmaz veszélyes összetevőt az 1272/2008/EK rendelet értelmében. Nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet
XIII. mellékletben meghatározott kritériumokkal összhangban perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) összetevőt. Nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó (SVHC) összetevőt. Nem tartalmaz olyan összetevőt, amelyre közösségi munkahelyi expozíciós határértéket állapítottak meg.


4. . SZAKASZ: Elsősegély- nyújtási intézkedések 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Orvosi beavatkozás: Azonnali orvosi beavatkozás nem szükséges. Tartós tünetek esetén
forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsági adatlapot.
Belégzés: A sérültet vigyük friss levegőre. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
Lenyelés: TILOS HÁNYTATNI! Eszméletlen személynek tilos szájon át bármit is adni!
Forduljunk orvoshoz!
Bőr: Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal azonnal mossuk le a szennyezett testfelületet. A szennyezett ruhát ki kell tisztítani használat előtt. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.
Szem: A kontaktlencséket távolítsuk el, majd a szemhéjszélek széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Belégzés: Különleges tünetek nem ismertek.
Lenyelés: Különleges tünetek nem ismertek.
Adatok
Cikkszám
99000-22B56-001